Catàleg de dades i documents interoperables

La Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les mateixes. En aquest mateix sentit, la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya crea el Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya com a instrument per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i els documents que són en poder de les administracions públiques.

Més concretament, l'Ordenança general de l'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms administratius disposa la integració i l'ús del catàleg de dades i documents interoperables.

Per altra banda, l'article 10.1.b) de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a la difusió per mitjans electrònics del "Catàleg de Dades i Documents interoperables que són en poder de les Administracions Públiques", que haurà d’estar disponible a la Seu electrònica de l'organisme.

 

Què és el Catàleg de dades i documents interoperables?

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de XALOC i/o d'altres administracions públiques i que es poden obtenir per mitjans electrònics, a l'efecte de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los en un procediment concret.

XALOC està treballant en l'ampliació progressiva d'aquest catàleg de dades i documents interoperables amb l'objectiu de simplificar els tràmits de la ciutadania en la totalitat de les tramitacions administratives de l'organisme.

 

Què ha de fer un ciutadà o ciutadana perquè les diferents administracions i entitats públiques puguin intercanviar les seves dades amb garantia de legalitat?

Tota la documentació que XALOC pugui obtenir en el moment de la sol·licitud, per mitjans telemàtics, informàtics o electrònics, no caldrà que sigui aportada per la persona sol·licitant, sempre que s'autoritzi la seva obtenció en el formulari de sol·licitud.

 

Dades i documents interoperables

Organisme Dada o document
Agència Estatal de l'AEAT Obligacions tributàries per a contractació pública
Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) Certificat d'estar al corrent de pagament (deutes)
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya Nota simple informativa
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya Nota mercantil sobre societats i representants
Col·legi de Notaris de Catalunya Còpia electrònica de documents notarials