Catàleg de dades i documents interoperables

L'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 21 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya reconeixen el dret dels ciutadans, empreses i entitats ciutadanes a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les mateixes a l'hora d'acreditar qualsevol requisit per gaudir d'un determinat servei. Aquest dret està condicionat a la prestació, si s'escau, del consentiment de la persona interessada a l'entitat que requereixi aquestes dades i documents, d'acord amb el que preveu la normativa de protecció de dades.

D'altra banda, l'article 34.3 de l'Ordenança general de l'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms administratius disposa la integració i l'ús del catàleg de dades i documents interoperables.

L'article 10.1.b) de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a la difusió per mitjans electrònics del "Catàleg de Dades i Documents interoperables que són en poder de les Administracions Públiques", que haurà d’estar disponible a la Seu electrònica de l'organisme.
 

Què és el Catàleg de dades i documents interoperables?

El Catàleg de dades i documents interoperables identifica aquelles dades i documents en poder de XALOC i/o d'altres administracions públiques, les quals XALOC podrà consultar electrònicament en altres organismes i administracions i, en conseqüència, no caldrà que la ciutadania els aporti en les tramitacions amb XALOC. Aquest Catàleg de dades i documents interoperables ha d'estar disponible a la seu electrònica de cada ens local i en tot moment ha de garantint la seguretat, la integritat i la protecció plena de les dades de caràcter personal.

Per la resta de dades incloses en aquest catàleg, la ciutadania haurà d'autoritzar indispensablement a XALOC la seva consulta en la sol·licitud d'inici o durant la tramitació del procediment concret.

El catàleg de dades i documents interoperables de XALOC s'anirà ampliant de forma progressiva, tant pel que fa a la incorporació de noves consultes de dades, com en la seva concreta aplicació en la totalitat de les tramitacions administratives.

 

Què ha de fer un ciutadà o ciutadana perquè les diferents administracions i entitats públiques puguin intercanviar les seves dades amb garantia de legalitat?

Totes les dades i la documentació que XALOC pugui obtenir en el moment de la sol·licitud, per mitjans telemàtics, informàtics o electrònics, no caldrà que sigui aportada per la persona sol·licitant, sempre que no es denegui la seva obtenció en la sol·licitud d'inici o durant la tramitació del procediment concret.

 

Dades i documents interoperables

Organisme cedent
Servei
Modalitat
Finalitat Tipus
Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) Impost d'Activitats Econòmiques Certificat de l'Impost d'Activitats Econòmiques Contractació pública Via Oberta
Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)
Obligacions tributàries i domicili fiscal Domicili fiscal Contractació pública Via Oberta
Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)
Obligacions tributàries i domicili fiscal Obligacions tributàries segons llei de contractes Contractació pública Via Oberta
Direcció General de Trànsit (DGT) Registre de Vehicles i Conductors Dades de sancions d'un conductor Expedients sancionadors Via Oberta
Direcció General de Trànsit (DGT) Registre de Vehicles i Conductors
Dades d'un vehicle (ATEX5) Expedients sancionadors Via Oberta
Direcció General de Trànsit (DGT) Registre de Vehicles i Conductors Dades del titular d'una autorització de conducció (ATEX5) Expedients sancionadors Via Oberta
Direcció General de Trànsit (DGT) Tauler d'Edictes de Sancions de Trànsit (TESTRA) Obtenció de diligència de la posada a disposició d'una publicació Expedients sancionadors Via Oberta
Direcció General de Trànsit (DGT) Tauler d'Edictes de Sancions de Trànsit (TESTRA) Consulta de l'estat de publicació Expedients sancionadors Via Oberta
Direcció General de Trànsit (DGT) Tauler d'Edictes de Sancions de Trànsit (TESTRA) Enviament d'una remesa de publicacions Expedients sancionadors Via Oberta
Ministeri d'Educació Titulacions Títols universitaris Processos selectius i gestió interna Via Oberta
Ministeri d'Educació Titulacions Títols no universitaris Processos selectius i gestió interna Via Oberta
Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta Situació de deute Contractació pública Via Oberta
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya Registre de la Propietat Nota simple informativa Tributària Via Oberta
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya Registre de la Propietat Nota de localització de propietats
Tributària Via Oberta
Agència Notarial de Certificació Documents notarials Resum de l'escriptura Tributària ANCERT
Junta Consultiva de Contractació Administrativa Registre Electrònic d'Empreses Licitadores Dades d'empreses inscrites Contractació pública RELI
Servei Català de Trànsit Adreça electrònica viària Consulta de credencials Expedients sancionadors Via Oberta
Departament de Justícia Registre de Parelles Estables Consulta al Registre de Parelles Estables Gestió interna de personal Via Oberta
Consell General del Notariat Poders notarials Consulta de Notaris Embargaments per deutes tributaris Via Oberta
Consell General del Notariat Poders notarials Subsistència d'administradors Embargaments per deutes tributaris Via Oberta
Ministeri de Justícia Registres Civils Consulta de defuncions Embargaments per deutes tributaris Via Oberta 
Ministeri de Justícia Registres Civils Consulta de matrimonis Embargaments per deutes tributaris Via Oberta 
Ministeri de Justícia Registres Civils Consulta de naixements
Embargaments per deutes tributaris Via Oberta

 

 

Darrera actualització: 10/03/2023
Font: Propi ens
Format de les dades: HTML
Llei de Transparència 19/2014: Articles 5; 6 Punt 1 Apartat e; 16 Punt 1; 19 Punt 3
Llei de Transparència 19/2013: Article 5. Punt 4; 11
Classificació documental: Gestió documentació i la informació / Gestió recursos informàtics / Interoperabilitat