Multes

He rebut una notificació de denúncia, però jo no era el conductor en el moment de cometre's la presumpta infracció.

El titular del vehicle, degudament requerit, té l'obligació, en el termini de 20 dies naturals següents al de notificació de la denúncia per identificar conductor del vehicle en el moment de la infracció denunciada. L'incompliment d'aquesta obligació es pot considerar com a falta molt greu i es podrà sancionar amb la multa establerta en l'article 67.2a) de la Llei 18/2009, és a dir del doble de la infracció originària en cas que aquesta darrera sigui lleu, o del triple en cas que aquesta sigui greu o molt greu.

He transmès el meu vehicle, tinc l'obligació de comunicar-ho?

Sí. La transmissió d'un vehicle s'ha de notificar a la Prefectura de Trànsit corresponent en el termini de 10 dies. Cal aportar la documentació regulada en els articles 32 i 33 del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998 de 23 de desembre, entre la qual figura el permís o llicència de circulació.

El transmetent que incompleixi aquesta obligació serà considerat titular del vehicle transmès als efectes de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària mentre el vehicle no s'inscrigui a nom d'una altra persona. Tot això, sense perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador.

Les denúncies per infracció de circulació s'han de notificar a l'acte?

En general, la denúncia s'ha de notificar a l'acte al denunciat. Només es podrà notificar amb posterioritat per causes concretes i específiques que impedeixin aturar el vehicle i/o identificar l'infractor, circumstàncies que es faran constar en la mateixa denúncia.

Puc interposar recurs contra l'acte d'imposició de la sanció?

El termini per interposar recurs de reposició davant l'Alcaldia contra la resolució per la qual s'imposa una sanció per infracció als preceptes de la Llei de Seguretat Viària, al seu Reglament de desplegament o a l'Ordenança Municipal de Circulació de l'Ajuntament corresponent, serà, en cas de sanció expressa, d'un mes a partir del dia següent a la recepció de la notificació de la resolució sancionadora, o del dia 21 al dia 30, a comptar des del dia següent a la notificació de la denúncia, en cas de sanció tàcita per aplicació de l'article 81.5 de la Llei 18/2009. Així mateix, cal destacar que la interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat ni de la sanció.

Puc presentar al·legacions a una denúncia notificada?

A partir de l'endemà a la notificació de la denúncia hi ha establert un termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent al de la notificació de la denúncia per formular al·legacions i proposar les proves que es consideri adients en defensa.

Quan prescriu una infracció?

Segons la normativa les infraccions de circulació tenen un termini de prescripció. Si es tracta d'una infracció lleu és de 3 mesos, si es tracta d'una infracció greu o molt greu la prescripció és de 6 mesos. La prescripció queda interrompuda per la notificació de la denúncia o per qualsevol actuació de l'Administració de la qual tingui coneixement el denunciat o que es faci amb la finalitat d'esbrinar la seva identitat i domicili.

Quin és el procediment pel cobrament de les multes no satisfetes en el període voluntari?

El cobrament de les multes no satisfetes en el període voluntari es realitzarà mitjançant el procediment de constrenyiment regulat en el Reglament general de recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol. L'inici del període executiu determina l'aplicació del recàrrec corresponent i dels interessos de demora. Pot interposar-se recurs contra la provisió de constrenyiment i pels motius previstos a l'article 167.3 de la Llei general tributària. El termini per fer-ho és d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Quin termini màxim hi ha per resoldre l'expedient sancionador per una presumpta infracció de circulació?

Per resoldre i notificar la resolució sancionadora hi ha un termini d'1 any a comptar des de l'inici del procediment. Si en aquest termini no s'ha notificat, es produirà la caducitat de l'expedient. Les actuacions s'arxivaran a sol·licitud de qualsevol interessat o d'ofici pel propi òrgan competent per a dictar la resolució.