Recaptació

Com és que un tribut inclou recàrrecs i interessos i no he rebut cap avís de pagament de l'impost?

Segons la normativa els tributs que no es paguen en el seu període reglamentari, és a dir, en període voluntari, generen automàticament recàrrecs i interessos de demora.

Els rebuts amb venciment periòdic són aquells que es cobren cada any per les mateixes dates, venen establerts pels padrons aprovats pel Ple Municipal i degudament publicats. Per tant, l'Administració no té l'obligació de notificar individualment els tributs de venciment periòdic i normalment el període de pagament voluntari és de 2 mesos.

Durant el període de pagament voluntari el rebut es paga sense recàrrecs. Una vegada finalitzat aquest període i abans que es notifiqui la provisió de constrenyiment és possible pagar-lo amb el 5 per cent de recàrrec. Notificada la provisió i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la Llei general tributària el recàrrec serà del 10 per cent. Transcorregut dit termini el recàrrec serà del 20 per cent i a més es generaran interessos de demora des del dia següent al de la finalització del període voluntari.

Per què he de pagar recàrrec per un dia?

Tot pagament no realitzat dins del període voluntari s'haurà de pagar amb recàrrecs, encara que només hagi transcorregut un dia des del final del període.

L'article 161.4 de la Llei general tributària indica que l'inici del període executiu determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, d'acord amb els articles 26 i 28 d'aquesta llei i, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment.

Puc pagar un deute en terminis o ajornar el pagament?

Sí, sempre que es pugui justificar que la situació econòmica del deutor impedeix efectuar el pagament.

Què he de fer per pagar un deute en terminis o ajornar el pagament?

Cal presentar a les oficines de XALOC una sol·licitud, degudament datada i signada, amb la següent informació:

  • Les dades fiscals de qui ho sol.licita i del representant, si s'escau
  • Identificació del deute
  • Causa en què es basa per sol.licitar l'ajornament o el fraccionament
  • Garantia que ofereix