Missió

XALOC és un organisme autònom de la Diputació de Girona creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques de Girona amb les següents finalitats:

  • Gestionar, recaptar i inspeccionar tributs i altres ingressos de dret públic dels ens locals de la demarcació de Girona que deleguin a la Diputació les seves competències en aquestes matèries.
  • Col·laborar amb altres administracions públiques de diferent àmbit territorial per a la consecució d’una millor i més eficaç prestació dels serveis respectius en matèria tributària, recaptatòria i cadastral.
  • Prestar qualsevol altra activitat o servei relacionat, derivat o necessari per garantir una millor efectivitat en les actuacions anteriors.

La creació de XALOC es deu als següents motius:

  • L'oferta d'aquests serveis era incompleta i desigual.
  • La Diputació de Girona tenia la voluntat de complementar els serveis que ofereix als ajuntaments de la demarcació de Girona.

Es distingeix d'altres organismes similars per oferir serveis integrals, en l'àmbit territorial abans esmentat.

Els valors que vol transmetre són:

  • Confiança
  • Responsabilitat
  • Agilitat
  • Solvència tecnològica