Missió

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) és un organisme públic que ofereix i realitza serveis en dos àmbits:

  • Gestió, recaptació i inspecció de tributs i d'altres ingressos de dret públic local.
  • Assistència i assessorament en les següents matèries: jurídica, administrativa, econòmica i comptable, recursos humans, organització i formació. Aquests serveis els ofereix als ens locals de les comarques de Girona, prioritàriament als de menys de 10.000 habitants (ajuntaments, consorcis, patronats).

 

La creació de XALOC es deu als següents motius:

  • L'oferta d'aquests serveis era incompleta i desigual.
  • La Diputació de Girona tenia la voluntat de complementar els serveis que ofereix als ajuntaments de la demarcació de Girona.

 

Es distingeix d'altres organismes similars per oferir serveis integrals, en l'àmbit territorial abans esmentat.

Els valors que vol transmetre són:

  • Confiança
  • Responsabilitat
  • Agilitat
  • Solvència tecnològica