IBI - Impost sobre Béns Immobles

L'impost sobre béns immobles (IBI) està regulat als articles 60 al 77 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.

Què és l'IBI?

És un tribut directe de caràcter real, exigible a tots els municipis, que grava el valor dels béns immobles. Constitueix el fet imposable del tribut la titularitat dels següents drets:

 • Doncessió administrativa
 • Dret real de superfície
 • Dret real d'usdefruit
 • Dret real de propietat

Qui ha de pagar l'IBI?

Amb caràcter general, ha de pagar aquest tribut el titular de qualsevol d'aquests drets. En cas de transmissió haurà de pagar l'impost corresponent a l'any en curs la persona que hagi estat titular d'algun d'aquests drets fins aquesta data. El nou titular, doncs, no haurà de pagar fins l'exercici següent. Cal saber que tots els deutes pendents per concepte d'IBI podran ésser reclamats al nou titular, de manera subsidiària, seguint el procediment que preveu la Llei general tributària.

Com es calcula la quota de l'IBI?

La quota de l'IBI es calcula a partir de la base imposable de l'impost que està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles determinat per la Gerència Territorial del Cadastre. La quota tributària serà el resultat d'aplicar a la base imposable les reduccions que preveu la llei (quan sigui procedent) i el tipus de gravamen que estableixi el propi Ajuntament dins dels límits legals establerts.

Com he de tramitar un canvi de nom?

S'haurà d'aportar,

 • Còpia de l'escriptura de la transmissió
 • Còpia de l'últim rebut d'IBI pagat
 • Còpia del DNI-NIF del/s nou/s titular/s

Quan es tramita el canvi de nom s'ha de comunicar al nou propietari.

Com s'obté el valor cadastral?

El valor cadastral és la suma del valor del sòl, que considera diferents paràmetres: qualificació urbanística dels terrenys, superfície..., i el valor del vol, és a dir, de la construcció, que té en compte: els metres quadrats construïts, l'antiguitat de la construcció, els serveis...

Cadascun d'aquests factors obeeix una normativa concreta, que és competència exclusiva de la Gerència Territorial del Cadastre (Ministeri d'Hisenda). Els recursos en aquest aspecte s'han de presentar davant dita Gerència.

El rebut que estic pagant de l'IBI només inclou el solar/terreny i en canvi tinc construïda una edificació. Com dono d'alta aquesta construcció?

Cal tramitar l'alta a efectes tributaris. Per això, s'ha de formalitzar l'imprès 902-N, que s'obté del web de la Dirección General del Catastro (www.catastro.meh.es), el web a més permet descarregar el programa d'ajuda PADECO. Caldrà adjuntar a l'imprès la documentació que s'hi indica i es presentarà a les oficines del vostre Ajuntament o bé a les oficines del Cadastre.

Els habitatges de protecció oficial tenen cap benefici fiscal en el rebut d'IBI?

Sí, tenen 3 anys de bonificació del 50% de la quota a pagar, a comptar des de la data d'obtenció de la cèdula de qualificació definitiva. Però per poder beneficiar-se de la bonificació cal sol.licitar-la expressament presentant la següent documentació a les oficines del vostre Ajuntament:

 • Fotocòpia del DNI-NIF
 • Fotocòpia del darrer rebut d'IBI-urbana
 • Cèdula de qualificació definitiva inscrita en el Registre de la Propietat

Vull pagar els rebuts de l'IBI de la meva finca però al meu nom, només tinc un contracte privat de compravenda de fa 5 anys, sense que hagi estat presentat en cap registre públic. És possible pagar els rebuts endarrerits al meu nom? Què necessitaria per fer el canvi de titularitat?

No es possible pagar els rebuts endarrerits al seu nom perque segons l'article 1227 de Codi Civil:

la data d'un document privat no es tindrà en compte respecte de tercers, sinó desde el dia en que hagi estat incorporat o inscrit en un registre públic, des de la mort de qualsevol del que el van signar, o des del dia en que han estat entregats a un funcionari públic per a la seva tramitació.

Per a realitzar el canvi de titulariat s'haurà de presentar un model 901 acompanyat d'una còpia del contracte privat, fotocòpia del NIF i del darrer rebut de l'IBI.

Fa tres anys que vaig canviar el rebut de l'IBI al meu nom i els he anat pagant, però aquest any ha vingut el rebut a nom de l'anterior titular. Que he de fer perque vingui correctament?

Presentar un recurs a qualsevol oficina territorial de XALOC per a que el rebut sigui emés a nom del titular correcte, aportant el document origen de la trasmissió en cas que no hagi estat presentat anteriorment.

Per què s'ha incrementat tant el rebut de l'IBI d'enguany?

Els increments es poden produir per diversos motius:

 • Per una revisió cadastral que ha comportat una actualització del valor cadastral
 • Per l'increment del valor cadastral efectuat per la Llei de pressupostos
 • Per l'increment del tipus impositiu per part del vostre Ajuntament
 • Per haver-se produït en l'immoble una alteració d'ordre físic, econòmic o jurídic, o una modificació del planejament urbanístic que afecta al seu valor cadastral

Quan s'ha de començar a pagar l'IBI en una obra nova?

L'any següent a la data que indica el certificat final d'obres com a data d'acabament de l'obra. Amb anterioritat, s'haurà pagat l'IBI només pel valor cadastral del sòl.

Vaig vendre una propietat el mes de gener passat i, tot i que vaig aportar la documentació per al canvi de titular el rebut d'IBI d'aquest any ha sortit a nom meu.

L'IBI és un impost que s'acredita el dia 1 de gener de cada any, és a dir, que el titular de la finca a 1 de gener és l'obligat al pagament del rebut per aquell any. El canvi de titular no serà efectiu fins a l'exercici següent, és a dir, fins a l'1 de gener de l'any següent.