IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques

L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) està regulat als articles del 78 al 91 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Què és l'IAE?

L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) és un tribut directe de caràcter real exigible a tots els municipis. Constitueix el fet imposable d'aquest tribut l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques.

Qui ha de pagar l'IAE?

Han de tributar per IAE les persones jurídiques que exerceixen una activitat econòmica que hagin obtingut un import net del volum de negocis igual o superior a 1.000.000 d'Euros en l'exercici anterior al de meritament de l'impost.

Com es calcula la quota de l'IAE?

L'IAE es gestiona des de la matrícula de l'impost que formarà anualment per cada municipi l'administració estatal. La matrícula comprèn els censos d'activitats econòmiques, els subjectes passius, les quotes mínimes i el recàrrec provincial, si és procedent.La quota de l'IAE és el resultat d'aplicar a les tarifes de l'impost, també aprovades pel govern, els coeficients de ponderació i de situació, i les bonificacions previstes a la legislació.

Estan exempts els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat?

Els subjectes passius que inicien l'exercici de la seva activitat estaran exempts els dos primers períodes impositius.

Qui està exempt de l'IAE?

Des de gener de 2003 estan exempts de pagar IAE:

  • Les persones físiques, excepte les no residents.
  • Totes aquelles societats que tinguin un import net de xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.
  • Les persones físiques no residents amb establiment permanent a l'Estat Espanyol que tinguin un import net de xifra de negoci inferior a 1.000.000 d'euros.