IVTM - Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) es regula als articles 92 a 99 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Què és l'IVTM?

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) és un tribut directe, exigible a tots els municipis, que grava la titularitat de vehicles aptes per a circular per les vies públiques.

Qui ha de pagar l'IVTM?

Hauran de pagar aquest impost totes aquelles persones físiques, jurídiques o altres entitats a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.

Com es calcula la quota de l'IVTM?

La quota tributària es determinarà a partir de les tarifes incloses a la Llei d'hisendes locals, que els ajuntaments podran incrementar mitjançant l'aplicació d'un coeficient que no pot superar el límit que fixa aquesta norma. El període impositiu coincideix amb l'any natural. En cas de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle, la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals.

Com es dóna de baixa de l'IVTM un vehicle per desballestament, venda o baixa temporal?

Cal anar a la Prefectura de Trànsit, que és qui en té la competència, aportant la documentació del vehicle (permís de circulació i fitxa tècnica), així com l'acreditació del pagament de l'últim rebut de l'IVTM posat al cobrament.

Queden exempts d'acreditar el pagament de l'últim rebut de l'IVTM les baixes definitives de vehicles amb quinze anys o més d'antiguitat, a comptar de la primera inscripció en el registre de vehicles.

En quins casos es pot sol.licitar exempció de l'IVTM?

  1. En disminucions físiques: Estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. L'exempció s'aplicarà, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitats com als destinats per al seu transport, mentre es mantinguin les dites circumstàncies.
  2. En vehícles agrícoles: Estan exempts de l'impost sempre que disposin de la cartilla d'inspecció agrícola o del certificat d'inscripció en el registre de maquinària agrícola.

En quins supòsits es prorrateja la quota de l'IVTM?

La quota de l'IVTM es prorrateja per trimestres naturals, en funció dels que queden per vèncer, en els següents supòsits:

  • Noves adquisicions (inclou el trimestre en què es produeix la matriculació)
  • Baixa definitiva del vehicle (pels trimestres que resten per transcórrer en el moment d'anotar la baixa al Registre de Trànsit)
  • Baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle (pels trimestres que resten per transcórrer en el moment d'anotar la baixa al Registre de Trànsit).

He donat de baixa definitiva el meu vehicle. Tinc dret a la devolució d'una part o de tota la quota pagada?

Sí. La quota de l'IVTM es prorrateja en el supòsit de baixa definitiva i també en el supòsit de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle.

La devolució de la part proporcional s'ha de sol·licitar al vostre Ajuntament.

He venut un vehicle aquest any, per què he de pagar el rebut sencer?

Està obligat al pagament qui té la titularitat del vehicle el dia 1 de gener de l'exercici corrent, ja que és llavors quan s'acredita l'impost. D'altra banda, no es considera que un vehicle hagi estat venut fins que no es fa el canvi de nom a la Direcció General de Trànsit.

He venut un vehicle i el rebut encara surt a nom meu, què he de fer?

Quan es produeix la transmissió d'un vehicle entre particulars, el venedor ha de comunicar-ho, en el termini de 10 dies, a la Prefectura Provincial de Trànsit d'on tingui el seu domicili legal o d'on va ser matriculat el vehicle.

Si el transmetent incompleix aquesta obligació, continuarà sent considerat titular del vehicle transmès.

La notificació de la transmissió s'ha d'acompanyar del permís o llicència de circulació.

Per què he de pagar l'IVTM en un municipi on ja no hi visc?

La gestió de l'impost correspon a l'Ajuntament del domicili que consta en el permís de circulació del vehicle. Quan el contribuent canvia de domicili, ha de comunicar el canvi a la Direcció General de Trànsit.

Per fer-ho cal aportar:

  • La documentació del vehicle
  • El DNI i, si no hi consta l'adreça actual, un certificat d'empadronament amb l'adreça correcta
  • L'últim rebut de l'IVTM

Primer s'ha de modificar l'adreça en la documentació del vehicle i, a partir del següent exercici, es podrà pagar l'impost pel municipi en què està empadronat.

Tinc dret a la devolució del rebut de l'IVTM per transferència del vehicle?

En cas de transferències, no hi ha dret a la devolució.