IIVTNU - Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) és un tribut directe, de caràcter potestatiu, que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana que es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat o de la constitució o transmissió d'un dret real.

Qui ha de pagar l'IIVTNU?

Per determinar qui és l'obligat al pagament d'aquest impost caldrà distingir en funció del caràcter de la transmissió. En transmissions oneroses (ex. venda d'un pis, local...) haurà de pagar la persona física, jurídica o entitat que transmeti el terreny o constitueixi o transmeti el dret real. En les transmissions a títol lucratiu haurà de pagar la persona física, jurídica o entitat que adquireixi el terreny a favor de qui transmeti o constitueixi el dret real.

Com es calcula la quota de l'IIVTNU?

La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys urbans experimentat durant un termini màxim de 20 anys i que es posi de manifest en el moment de meritació de l'impost.Aquest increment es determinarà mitjançant l'aplicació d'uns percentatges que cada ajuntament fixarà a l'ordenança fiscal pròpia (dins d'uns límits màxims fixats per la legislació) en funció del període de temps durant el qual s'hagi produït l'increment. A efectes de determinar la quota tributària, sobre aquesta quantitat s'haurà d'aplicar també el tipus impositiu fixat per l'ajuntament.

Què he de fer per pagar l'IIVTNU?

Us heu d'adreçar a les oficines del vostre Ajuntament amb l'escriptura de la transmissió de la propietat, en un termini de 30 dies hàbils en cas de transmissió entre vius i de 6 mesos en cas d'herència.

Des del juliol de 2001 també és possible fer el pagament de l'impost en la pròpia notaria on s'hagi atorgat l'escriptura pública. En aquest cas, el notari lliurarà el corresponent justificant de pagament.