ICIO - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Què és l'ICIO?

L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) és un tribut indirecte, de caràcter potestatiu, que grava la realització de qualsevol obra, instal·lació o construcció que per la seva execució requereix la prèvia obtenció d'una llicència municipal.

Qui ha de pagar l'ICIO?

Estan obligats a pagar aquest impost aquelles persones o entitats que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, fins i tot en el cas que no siguin propietaris de l'immoble sobre el qual es realitzen.

Com es calcula la quota de l'ICIO?

La quota d'aquest impost és el resultat d'aplicar el tipus impositiu que hagi aprovat cada ajuntament dins del límit fixat a la llei (4 %) a la base imposable, que està constituïda pel cost real d'execució material de la construcció, instal·lació o obra.