Taxes i preus públic

Què són les taxes?

La prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives de competència local poden donar lloc a l'obligació de pagar una taxa o un preu públic quan així ho determinin les ordenances fiscals aprovades per cada ajuntament. Així mateix, els ajuntaments també poden exigir el pagament d'una taxa quan s'efectuï un aprofitament del espais de domini públic (ex. la via pública).

Qui ha de pagar les taxes?

Amb caràcter general, han de pagar una taxa aquelles persones que utilitzin l'espai de domini públic o aquelles que resultin beneficiades per l'activitat o el servei prestats per l'ajuntament.

Com es calcula l'import a pagar en concepte de taxa?

Les ordenances fiscals aprovades per cada ajuntament regularan, entre d'altres aspectes, la quantia que s'ha de pagar en concepte de cadascuna de les taxes exigibles.