Contribucions especials

Les contribucions especials s'exigeixen quan l'obligat tributari obté un benefici com a conseqüència de la realització d'obres públiques o l'establiment de serveis públics per part de l'Ajuntament.

Per poder exigir el pagament de contribucions especials, l'Administració haurà d'adoptar un acord concret en cada cas.