Òrgans de govern

En aquest apartat trobareu la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

 
Els òrgans de govern i administració de XALOC són el Consell Rector, la Presidència, les Vicepresidències i la Gerència.
 
El Consell Rector, que assumeix el govern i la direcció superior i fixa les grans línies d'actuació de l'organisme, està format per les persones que designi el Ple de la Diputació de Girona (entre 8 i 12), la meitat dels quals han de ser-ne diputats, i es reuneix almenys dues vegades l'any.

 

 

La Presidència recau en la persona titular de la Presidència de la Diputació, ostenta la màxima representació de XALOC i en dirigeix el govern i l'administració. Per decret de Presidència de la Diputació de Girona de data 21 d'agost de 2018, es delega la presidència de l'organisme al Sr. Jordi Camps i Vicente, amb efectes el 7 d'agost de 2018.

La Vicepresidència o Vicepresidències és l'òrgan de govern que, en el seu ordre, substituiran la Presidència i n'assumiran les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia del seu titular. La Presidència de la Diputació nomenarà la persona o persones que hagin d'ocupar la Vicepresidència o les Vicepresidències d'entre els vocals del Consell Rector.

La Gerència és l'òrgan que assumeix la gestió econòmica i administrativa de l'ens i està ocupada per la persona que nomeni la Presidència de la Diputació entre funcionaris de carrera amb titulació superior. Per decret de Presidència de la Diputació de Girona de data 4 d'agost de 2016, es nomena el senyor José Manuel Rosón Santín gerent de l'organisme autònom XALOC.

 

 

Darrera actualització: 23/08/2018
Font: Propi ens
Format de les dades: HTML
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punts a i c
Llei de Transparència 19/2013: Article 6. Apartat 1
Classificació documental: Acció i òrgans de govern / Òrgans col·legiats de govern / Consell Rector