Registre de funcionaris habilitats

En el supòsit que la persona interessada no disposi dels instruments electrònics d'identificació o autenticació previstos en l'article 9 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquesta identificació o acreditació requerida la podrà fer vàlidament un funcionari al servei de l'organisme, prèviament habilitat, a través de l’ús del sistema de signatura electrònica de què estigui dotat.

L'article 17 de l'Ordenança d'Administració Electrònica de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms administratius, publicada al BOP núm. 137, de 16 de juliol de 2012, preveu la creació d'un registre d'empleats habilitats per identificar i acreditar la voluntat dels ciutadans que vulguin presentar un registre electrònic i no disposin dels instruments d'identificació o acreditació vàlids.

Per a l'eficàcia del que disposa l'apartat anterior, el ciutadà haurà d'identificar-se i prestar el seu consentiment exprés, i haurà de quedar-ne constància per als casos de discrepància o litigi.

Autorització al personal funcionari habilitat per a la tramitació davant la seu electrònica

Relació actualitzada dels empleats habilitats de XALOC:

Noms i cognoms Unitat d'adscripció Alta registre Tràmits autoritzats
Josep Maria Boix Mares Àrea de Gestió Tributària i Recaptació 04/01/2016 Presentació de registres electrònics
Oriol López Guimet Àrea d'Administració i Organització 04/01/2016 Presentació de registres electrònics