Perfil del contractant

El Perfil de contractant és l'espai de difusió telemàtica de l'activitat contractual de XALOC amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, com estableix l'art. 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Al Perfil del contractant de XALOC es pot trobar tota la informació relacionada amb la contractació pública de XALOC a partir de l'1 de gener de 2015.

Els expedients es troben agrupats segons la fase de tramitació en què es troben:

 • Anuncis d'informació prèvia
 • Alertes de futures licitacions
 • Anuncis de les licitacions obertes o en curs
 • Adjudicacions

Es publiquen també les renúncies i desistiments.

En cada expedient es pot consultar total la documentació relacionada amb cada fase del procediment:

Informació general de l'expedient

 • Òrgan de contractació
 • Unitat de contractació
 • Codi d'expedient
 • Tipus d'expedient
 • Tipus de contracte
 • Subtipus de contracte
 • Procediment de licitació

Informació del contracte

 • Descripció de la prestació
 • Pressupost bàsic de licitació
 • Durada del contracte
 • Àmbit geogràfic
 • Termini de presentació d'ofertes
 • Valor estimat del contracte
 • Subhasta electrònica
 • Pròrroga
 • Informació complementària sobre la pròrroga

Informació de les condicions de la licitació

 • Plecs de clàusules administratives
 • Plecs de Prescripcions tècniques

Documentació relacionada

 • Dictamen d’inici de licitació
 • Composició de la mesa i convocatòries
 • Models de documents

Fase d'adjudicació

 • Data d'adjudicació del contracte
 • Termini per a la formalització del contracte
 • Motiu d'adjudicació
 • Número d'ofertes rebudes
 • Codi CPV (Codi comú que s'utilitza per definir l'objecte d'un contracte)
 • Dades de l’empresa adjudicatària
 • Import de l'adjudicació
 • Acord d'adjudicació
 • Actes de la Mesa (al Tauler d'anuncis de cada expedient)

Fase de formalització

 • Publicació de l'anunci de formalització al Butlletí Oficial de la Província

En qualsevol fase i moment del procés la informació disponible es pot baixar en format PDF i XML.

 

» Accedeix al Perfil del Contractant de XALOC (Plataforma de serveis de contractació pública)

 

Actualització: contínua
Font de les dades: PSCP
Format de les dades: HTML