Registre Públic de Contractes

L'article 333, apartat 6, del TRLCSP, preveu que en els casos d'administracions públiques que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els respectius registres de contractes.

L'article 1.2 de l'Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, disposa que el Registre públic de contractes (RPC) de la Generalitat de Catalunya es constitueix en un instrument adient per permetre el compliment a les obligacions d'informació de dades dels contractes públics que adjudiquin les entitats de l'Administració local catalana que ho sol·licitin, d'acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic.

» Accedeix al cercador del Registre públic de contractes

 

Darrera actualització: contínua
Font: Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya
Format de les dades: HTML
Llei de Transparència 19/2014: Article 13. Apartat 1. Punt f.
Llei de Transparència 19/2013: Article 8. Apartat 1. Punt a.
Classificació documental: Organització i coordinació / Contractació / Gestió de la contractació