Informació economico-financera

Compliment dels terminis de pagament

En compliment del que estableix l'article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en la redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, i tal com senyala la Disposició addicional primera d'aquesta Llei, XALOC fa públic el contingut de l'informe de morositat de cadascun dels trimestres, així com el període mig dels pagaments a proveïdors realitzats dins del termini legal i dels realitzats fora d'aquest termini.

Exercici 2022

Exercici 2021

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercici 2016

Exercici 2015

Exercici 2014

Exercici 2013