Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització

XALOC se sotmet periòdicament a auditories que fiscalitzen la seva activitat econòmica per tal de comprovar que els recursos públics dels quals disposa es destinen a les finalitats que determina el pressupost. Les auditories també serveixen per controlar i fiscalitzar tots els processos de contractació i de formalització de convenis.

En aquest espai podreu trobar els plans anuals de control financer, els  informes de les auditories financeres a què s'ha sotmès XALOC, els informes resum dels resultats de control intern, així com les fiscalitzacions realitzades pels òrgans de control extern.

 

Document                                                            
Exercici Enllaç
Informe definitiu d'Auditoria de Comptes 2019 Enllaç extern
Informe de control financer 2015 Enllaç
Informe 32/2016 2013 Enllaç extern

 

 

Darrera actualització: 02/03/2021
Font: Propi ens, Diputació de Girona i Sindicatura de Comptes
Format de les dades: PDF
Llei de Transparència 19/2014: Article 11. Apartat 1. Punt c.
Llei de Transparència 19/2013: Article 8. Apartat 1. Punt e.
Classificació documental:                         Gestió dels recursos econòmics / Fiscalització del pressupost