Pressupost anual

XALOC, en tant que organisme autònom de la Diputació de Girona, aprova anualment el seu pressupost de manera integrada al pressupost general de la Diputació de Girona, d'acord amb els articles 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 3 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En aquest sentit, trobareu l'enllaç al document específic dels pressupostos generals que cada any publica la Diputació de Girona, on de forma específica però integrada s'inclou el pressupost de XALOC. També podeu consultar-hi l'estat d'execució.

 

Document                                                            
Enllaç
Pressupost general de la Diputació de Girona Enllaç extern

  

Darrera actualització: 02/03/2021
Font: Diputació de Girona
Format de les dades: PDF i XLSX
Llei de Transparència 19/2014: Article 11. Apartat 1. Punt a.
Llei de Transparència 19/2013: Article 8. Apartat 1. Punt d.
Classificació documental:                         Gestió dels recursos econòmics / Elaboració del pressupost