Serveis als Ajuntaments

Serveis tributaris

Per obtenir la prestació de tots o alguns dels serveis de XALOC, els ajuntaments interessats, segons el servei, hauran de formalitzar un acord de delegació o d'encàrrec de gestió.