Serveis als contribuents

  • XALOC posa a disposició dels contribuents (ciutadans, empreses o entitats) els mitjans necessaris perquè puguin realitzar el pagament dels impostos, taxes i altres tributs municipals que els respectius ajuntaments hagin delegat.
  • Ofereix tota la informació bàsica sobre els tributs que cal pagar, les formes de pagament, terminis, càlcul de quotes, normativa aplicable, drets del contribuent, consells, ordenances fiscals, etc.
  • Els tràmits necessaris en matèria de gestió tributària i recaptació d'ingressos també es fan davant XALOC: domiciliació de rebuts, duplicats, certificats, pagament d'impostos i multes, fraccionament de pagaments, etc., ja sigui a través d'aquest web, dels telèfons d'atenció al contribuent, o bé presencialment a les oficines de XALOC.