Compatibilitats dels empleats públics

En compliment de les previsions de les Lleis de transparència i bon govern estatal 19/2013 (art. 8.1.g) i catalana 19/2014 (9.1.m), de l'article 26 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. i als efectes de l'article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en aquest apartat trobareu la relació de treballadors de XALOC que han estats autoritzats per al desenvolupament d'una segona activitat compatible amb el seu lloc de treball com a empleat públic.

Els empleats públics estan subjectes al règim d'incompatibilitats regulat per la legislació catalana i estatal. En conseqüència, qualsevol empleat de XALOC que vulgui desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el sector públic o privat al marge de les tasques que té encomanades a l'organisme, ha de presentar, de manera prèvia, una sol·licitud de compatibilitat a fi d'obtenir la corresponent autorització.

Aquesta autorització serà concedida, si s'escau, pel Consell Rector de XALOC sempre i quan l'activitat declarada s'inclogui en les limitacions que estableixen la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques (LI), i la Llei del Parlament de Catalunya 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

A continuació es publiquen la relació de compatibilitats autoritzades pel Consell Rector de XALOC, la relació de sol·licituds de compatibilitat que han estat autoritzades per silenci administratiu positiu i, per últim, les activitats exemptes previstes a l'article 19.b de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, però publicades a efectes de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Resolucions de compatibilitat autoritzades pel Consell Rector

Document                                                            
Format Mida
Relació de compatibilitats autoritzades pel Consell Rector XLS / PDF 255 Kb / 68'28 Kb

Relació de sol·licituds de compatibilitat estimades per silenci administratiu positiu

Document                                                             
Format Mida
Relació de sol·licituds estimades per silenci administratiu XLS / PDF 253 Kb / 14'96 Kb

 

Darrera actualització: 14/09/2022
Font: Propi ens
Format de les dades: XLS i PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt m.
Decret de Transparència 8/2021: Article 26
Llei de Transparència 19/2013: Article 8. Apartat 1. Punt g.
Classificació documental: Gestió recursos humans / Organització personal / Compatibilitats laborals