Ofertes de treball

Selecció per promoció interna de 3 places A2 adscrites al lloc de treball de tècnic/a mitjà informàtica

Personal laboral fix

Període de sol·licituds: 10/08/2022 - 29/08/2022

Estat:En procés

Documentació i resultats:

Lloc i data de la propera prova

Data propera prova: 17/10/2022

Descripció propera prova: La primera prova teòrica, eliminatòria, consistirà en contestar un qüestionari de 40 preguntes amb quatre respostes alternatives relatives al temari que consta en les bases específiques, i que seran determinades pel tribunal qualificador el mateix dia de les proves. Els aspirants disposaran d’una hora com a màxim per realitzar aquesta prova. Aquesta prova serà valorada sobre un màxim de 20 punts. La persona aspirant que no obtingui un mínim de 10 punts serà automàticament eliminada del procés selectiu.

Ubicació : Oficines centrals de XALOC, 4a planta
Avinguda Sant Francesc, 29
17001 Girona