Declaració de béns i activitats d'alts càrrecs

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern del Parlament de Catalunya estableix al seu article 11.b l'obligació per part de les administracions públiques de facilitar als ciutadans tota la informació relativa a les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l'Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d'exercir el càrrec.

XALOC, com a organisme autònom de la Diputació de Girona, té com a màxims òrgans de direcció: el Consell Rector, la Presidència i la Vicepresidència Primera, càrrecs desenvolupats pels diputats que es relacionen a l'apartat òrgans de govern.

Tots els diputats esmentats desenvolupen les seves tasques com a membres de XALOC sense cap contraprestació econòmica.

Per consultar les declaracions de béns i activitats dels diputats es pot accedir a l'apartat corresponent del portal de transparència de la Diputació de Girona en el següent enllaç.

 

Darrera actualització: 25/02/2021
Font: Diputació de Girona
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 11. Apartat 1. Punt b.
Llei de Transparència 19/2013: Article 8. Apartat 1. Punt h.
Classificació documental: Gestió recursos humans / Expedients de personal