Informació dels alts càrrecs

En aquest apartat trobareu la informació dels responsables dels diversos òrgans i llur perfil i trajectòria professionals

La Presidència recau en la persona titular de la Presidència de la Diputació, ostenta la màxima representació de XALOC i en dirigeix el govern i l'administració. Per decret de Presidència de la Diputació de Girona de data 23 d'agost de 2019, es delega la presidència de l'organisme al Sr. Jordi Camps i Vicente, amb efectes el 23 de juliol de 2019.

La Gerència és l'òrgan que assumeix la gestió econòmica i administrativa de l'ens i està ocupada per la persona que nomeni la Presidència de la Diputació entre funcionaris de carrera amb titulació superior. Per decret de Presidència de la Diputació de Girona de data 4 d'agost de 2016, es nomena el senyor José Manuel Rosón Santín gerent de l'organisme autònom XALOC.

 

Document                                                            
Any Enllaç
Currículum vitae - Jordi Camps Vicente 2020 Enllaç extern
Currículum vitae - Josep Manel Rosón Santín 2018 Enllaç extern

 

Darrera actualització: 01/03/2021
Font: Diputació de Girona
Format de les dades: HTML
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt b.
Llei de Transparència 19/2013: Article 6. Apartat 1.
Classificació documental: Gestió recursos humans / Expedients de personal