Relació de contractes temporals no vinculats a cap lloc de treball

Qualsevol lloc de treball ocupat per un treballador públic ha de seguir el procediment establert normativament per a la seva provisió, mantenint sempre els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. En tot cas, els llocs de treball d'una administració s'inclouen a la corresponent "Relació de llocs de treball” on es recull entre d'altres: el sou base, complements, requisits acadèmics i tipologia del lloc de feina.

En casos excepcionals i degudament motivats, el responsable de la gestió dels recursos humans de l'ens, pot proposar la necessitat de contractació de personal addicional no inclòs en dita relació, sempre i quan siguin contractacions en règim temporal aprovades per l'òrgan directiu competent.

Segons es disposa als articles 16 i ss i 94 i ss del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, i l'article 15 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, XALOC ha contractat els següents treballadors no inclosos a la Relació de Llocs de Treball.

 

Any Denominació del lloc Grup Com. destí Com. específic Règim Forma de provisió Jornada
2021 Tècnic/a mig gestió tributària i recaptació A2 22 14.542,95 F Interí 100%
2021 Auxiliar administratiu/va  C1  14  8.067,19 Interí  100% 

  

  

Darrera actualització: 22/07/2021
Font: Propi ens
Format de les dades: HTML
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt d.
Decret de Transparència 8/2021: Article 20. Apartat 1. Punt b.
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental: Gestió de Recursos Humans / Organització del personal / Plantilla