Criteris sobre la interpretació de les normes

Amb l'objectiu de generar seguretat jurídica i d'acord amb l'article 10.1.b) de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, facilitem els criteris que utilitzem per a resoldre els recursos interposats. L'obligació de publicar que disposa l'article 10.1.b) té el seu reflex en l'article 37.10 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que imposa a l'Administració la publicació regular de les instruccions i respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans administratius que comportin una interpretació del dret positiu o dels procediments vigents per tal que puguin ser al·legades pels particulars en les seves relacions amb l'Administració.

 

Darrera actualització: 16/01/2019
Font: Propi ens
Format de les dades: HTML
Llei de Transparència 19/2014: Article 10. Apartat 1. Punt b.
Classificació documental: Gestió d'ingressos de dret públic / Reclamacions / Recursos