Deutor fallit i derivació per afecció de béns. Titular no consecutiu

Segons l'article 61 del RDL 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació, es consideraran fallits aquells obligats al pagament respecte dels quals s'ignora l'existència de béns o drets embargables o realitzables pel cobrament del deute. Són crèdits incobrables aquells que no han pogut fer-se efectius en el procediment de constrenyiment per resultar fallits els obligats al pagament. Una vegada declarats fallits els deutors principals i els responsables solidaris, l'acció de cobrament es dirigirà contra el responsable subsidiari.

L'article 64 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, disposa que en els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable de l'IBI, els béns immobles objecte d'aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes previstos en la Llei General Tributària. A aquests efectes, els notaris han de sol·licitar informació i advertir expressament els compareixents, en els documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l'impost sobre béns immobles, associats a l'immoble que es transmet.

De conformitat amb l'article 43.1.d), seran responsables subsidiaris del deute tributari els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.

Atès que l'afecció es refereix al bé immoble i que l'acció de cobrament s'ha de dirigir a l'adquirent d'aquest bé, no és rellevant si entre el titular del bé en el moment de meritació del tribut i el titular actual, hi ha hagut altres titulars. La derivació del deute s'ha de dirigir a l'actual possessor del bé afecte.