Domiciliació bancària de nous objectes tributaris

Segons es disposa en l'article 38 del RD 939/2005, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, la domiciliació bancària s'haurà d'ajustar, entre d'altres, al requisit que l'obligat al pagament comuniqui la seva ordre de domiciliació als òrgans de l’Administració segons els procediments que s'estableixin en cada cas.

L'article 25 del mateix Reglament General de Recaptació disposa que per a domiciliar el pagament dels deutes, els interessats dirigiran comunicació a l'òrgan de recaptació corresponent al menys dos mesos abans del començament del període de cobrament. En altre cas, la comunicació tindrà efectes a partir del període següent.

Cal assenyalar que la domiciliació bancària es realitza sobre els objectes tributaris de què és titular la persona que la sol·liciti, i que mai s'aplica a objectes tributaris que siguin de la titularitat de l'interessat amb posterioritat. Sempre que un contribuent adquireixi la titularitat d'un bé subjecte a tributació, haurà de sol·licitar expressament la seva domiciliació.