Exempcions d'IVTM per minusvàlua. Efectes.

L'article 93.2 del Rd Leg 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, estableix que per a poder aplicar les exempcions referents a les persones amb mobilitat reduïda i a persones amb minusvàlua, així com als tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’Inspecció Agrícola, els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Declarada l'exempció per l'Administració municipal, s'expedirà un document que acrediti la seva concessió.

L'article 137 del RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, disposa que el reconeixement de beneficis fiscals tindrà efectes des del moment que estableixi la normativa aplicable o, en el seu defecte, des del moment de la concessió. Excepte disposició expressa en contrari, una vegada concedit un benefici fiscal no serà necessari reiterar-ne la sol·licitud per la seva aplicació en períodes futurs, excepte que es modifiquin les circumstàncies que van justificar la seva concessió o la normativa aplicable.

Atès que per a la concessió d'exempció d'IVTM per minusvàlua és necessari haver realitzat la seva sol·licitud prèvia, l'exempció tindrà efectes des del moment de la concessió.