Fet imposable de la Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

L'Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, vigent ja amb anterioritat a 01/01/2008, estableix que constitueix el fet imposable de la mateixa l'aprofitament especial que té lloc per l'entrada de vehicles a través de la vorera i la reserva de via pública per a aparcaments.

La imposició d'aquesta taxa ve prevista a l'article 20.3.h del RD 2/2004, de 5 març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que disposa que les entitats locals podran establir taxes per qualsevol supòsit d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, i en particular, entre d'altres, per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

La ratio d'aquest tribut resideix en el fet d'utilitzar la vorera per a poder entrar amb un vehicle al garatge i/o finca particular durant les vint-i-quatre hores del dia, reservant, a més, o no, el pas o trànsit de vehicles autoritzats pel gual.