IVTM. Classificació i tarifa aplicable als vehicles mixtes adaptables

L'article 14.4 de l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de Xaloc de la Diputació de Girona estableix que el concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per aplicar les tarifes és el que determini amb caràcter general l'Administració de l'Estat. Si no, cal atenir-se al que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta als diferents tipus de vehicles.

En el cas que l'ordenança fiscal del mateix tribut aprovada per l'ajuntament corresponent no contingui cap previsió respecte d'això, i que la categoria del vehicle segons el Reglament general de vehicles no es correspongui amb cap de les classes establertes a l'article 95 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, cal ajustar-se a les regles següents:

  • Atès que el vehicle mixt adaptable està classificat, en atenció a un criteri de construcció, com aquell automòbil especialment disposat per al transport, simultani o no, de mercaderies i persones fins un màxim de 9 inclòs el conductor, i en el que es pot substituir eventualment la càrrega, parcial o totalment, per persones mitjançant l'addició de seients, aquests tributaran per la seva naturalesa principal com a camió. No obstant l'anterior, si aquesta administració té coneixement que el vehicle pel que fa a la seva inspecció tècnica (ITV) se subjecta a criteris d'un turisme tributarà per aquest concepte, i no com a camió.