Notificacions de rebuts de cobrament periòdic

De conformitat amb allò que disposa l'article 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària, en els tributs de cobrament periòdic, una vegada s'hagi notificat la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu registre, padró o matrícula, les successives liquidacions es poden notificar mitjançant edictes. No és preceptiva, doncs, la pràctica d'una notificació al domicili del contribuent que adverteixi de l'existència del rebut al cobrament i del període voluntari de pagament.

En aquest sentit s'ha pronunciat el Tribunal Suprem, entre d'altres, a la sentència de 5 de maig de 2001 quan diu que "nos encontramos ante un tributo de naturaleza periódica y constante cuya notificación es colectiva por lo que no es necesario una notificación personal (...); toda vez que el sujeto pasivo sabe en todo momento el período en que se produce el devengo y la cuota a satisfacer, de modo que (...) no se hace necesario la existencia de una notificación de liquidación personalizada (...)".