Suspensió de l'acte recorregut en reposició

De conformitat amb l'article 14.2.i del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, amb les conseqüències legals consegüents, inclosa la recaptació de quotes o drets liquidats, interessos i recàrrecs.

Altrament, l'article 224.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que l'execució de l’acte impugnat quedarà suspesa automàticament a instància de l'interessat si es garanteix l'import d'aquest acte, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que poguessin procedir en el moment de la sol·licitud de la suspensió, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.