Classificació de les caravanes i autocaravanes a efectes de l'IVTM

L'article 95 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, en establir el càlcul de la quota tributària de l'IVTM, dissenya un quadre de tarifes on només es distingeixen 6 categories (turismes, autobusos, camions, tractors, remolcs i semiremolcs i altres vehicles com són els ciclomotors i les motocicletes).

Altrament, el RD 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s'aprova el Reglament General de Vehicles, estableix moltes més categories que el RDL 2/2004, fet que planteja problemes per a la determinació de la quota aplicable a algunes categories, entre les que es troben les autocaravanes.

És clar que les autocaravanes no es poden incloure ni en la categoria d'autobusos, ni en la de tractors, ni en la de remolcs i semiremolcs, ni en la d'altres vehicles que estableix el RD 2/2004. El dubte es troba, doncs, en classificar-les com a camions o com a turismes.

El turisme es defineix en el RD 2822/1998 com a vehicle especialment concebut i construït per a transport de persones. I s'ha d'assenyalar que les autocaravanes no estan especialment concebudes per aquesta finalitat, sinó per a que serveixin d'habitatge. Per contra, el mateix RD 2822/1998, a l'hora de classificar les autocaravanes, en l'Annex II punt B, aplica el mateix criteri que pels camions i grans furgonetes, acudint a la Massa Màxima Autoritzada. Per tant, es pot entendre que, a efectes de quota tributària, la solució més adequada és incloure les autocaravanes en la categoria de camions, atès que, encara que no són pròpiament camions, té mes semblances amb aquests que amb els turismes.