Fraccionaments de rebuts de caràcter periòdic i interessos de demora

L'article 10 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, estableix que en l'exacció dels tributs locals i dels restants ingressos de dret públic de les entitats locals, els recàrrecs i interessos de demora s'exigiran i determinaran en els mateixos casos, forma i quantia que en l'exacció dels tributs de l'Estat. Quan les ordenances fiscal així ho prevegin, no s'exigirà interès de demora en els acords d'ajornament o fraccionament de pagament que haguessin estat sol·licitats en període voluntari, en les condicions i terminis que prevegi l'ordenança, sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i que el pagament total d'aquestes es produeixi en el mateix exercici que el de la seva meritació.

En aplicació d'aquest article 10, l'article 65.4 de l'Ordenança fiscal núm. 1, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal la gestió dels quals ha estat delegada en l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC), estableix que es podrà concedir, pels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, el fraccionament en dos terminis de pagament, sense interessos de demora. Això no obstant, aquesta previsió no serà d'aplicació respecte d'aquells tributs que tinguin aprovat el calendari de cobrament en període voluntari pels darrers quatre mesos en curs.

Dels dos articles citats se'n desprèn que el pagament d'un deute realitzat fora del termini voluntari, comportarà l'aplicació d'interessos i/o recàrrecs, segons s'estableix a la Llei general tributària. Només excepcionalment, en determinats tributs (de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, com és el cas de l'IBI) es podrà realitzar un fraccionament sense cobrament d'interessos per la part que es satisfaci fora del termini voluntari de pagament, quan així ho regulin les ordenances fiscals i en el sentit en que aquestes ho facin.

En tot cas, si es desitja un fraccionament diferent al contemplat a les Ordenances Fiscals municipals, es pot sol·licitar la concessió de fraccionament que regula l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Segons aquest article, els deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu es podran fraccionar prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, quan la seva situació econòmica financera li impedeixi, de manera transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts. Els deutes ajornats o fraccionats s'hauran de garantir en els terminis previstos en l'article 82 de la mateixa llei i en la normativa recaptatòria. La presentació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament en període voluntari impedirà l'inici del període executiu, però no la meritació de l'interès de demora.