Impost sobre béns immobles. Exempció béns d'interés cultural local

Segons l'article 62.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, prèvia sol·licitud, estaran exempts de l'IBI els béns immobles declarats expressa i individualment monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, així com els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena d'aquesta Llei.

D'altra banda l'article 59 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, estableix que:

  1. Els propietaris i els titulars de drets sobre béns culturals d'interès nacional i sobre béns culturals catalogats gaudeixen dels beneficis fiscals que, en l'àmbit de les respectives competències, determinen la legislació de l'Estat, la legislació de la Generalitat i les ordenances locals.
  2. Els béns culturals d'interès nacional estan exempts de l'Impost sobre Béns Immobles, en els termes fixats per la Llei de l'Estat 39/1988, de 28 de desembre, de regulació de les hisendes locals. Les obres que tenen per finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments declarats d'interès nacional gaudeixen també d'exempció de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres. Aquestes exempcions no donen lloc a la compensació amb càrrec als pressupostos de la Generalitat en favor dels ajuntaments.

Per últim l'article 17 de l'esmentada Llei estableix que la catalogació dels béns immobles s'efectua mitjançant la seva declaració com béns culturals d'interès local.

Per tant, d'acord amb tot l'exposat l'exempció de l'IBI dels béns culturals d'interès nacional ve regulada per la normativa estatal, mentre que per aquesta exempció sigui aplicable als béns catalogats o béns culturals d'interés local ha d'estar establerta mitjançant la corresponent ordenança fiscal municipal.