Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

El registre d'activitats és una de les novetats que introdueix l'RGPD, que substitueix el que, fins ara, era la regulació dels fitxers, l'aprovació, modificació i derogació dels quals s'havien de tramitar com una ordenança, pel fet de tenir naturalesa de disposició de caràcter general. Per tant, el registre d'activitats s'havia de tramitar amb aprovació inicial, informació pública i aprovació definitiva, calia publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i, finalment, trametre'l a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Amb el nou RGPD desapareixen els fitxers, els quals queden substituïts pel registre d'activitats esmentat, la qual cosa suposa que l'activitat de supervisió i control en matèria de protecció de dades sigui més dinàmica i successiva en el decurs del temps. Es parteix de la base que totes les dades personals són objecte de protecció i s'estableixen diferències pel que fa a la intensitat d'aquesta protecció.

Aquestes activitats subjectes a tractament s'han de dur a terme per mitjà del registre d'activitats, a càrrec i sota la responsabilitat del responsable del tractament de les dades.

D'altra banda, desapareix la classificació de les dades per  nivells - baix, mitjà i alt - i queden recollides totes les que incideixen en la seguretat. 

D'aquestes activitats n'hi ha que tenen caràcter especial.

 

Document                                                            
Format Any Mida
Registre d'activitats de tractament de XALOC PDF 2021 588,18 Kb
Registre d'activitats de tractament de XALOC PDF 2018 114,2 Kb

 

Darrera actualització: 04/06/2021
Font: Propi ens
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014:  
Llei de Transparència 19/2013: Article 6 bis
Classificació documental: Gestió documentació i informació / Gestió de seguretat / Protecció de dades