Estatuts de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona

Aprovació definitiva pel Ple: 16/07/2002

 

Publicació: BOP 151 (07/08/2002)

 

Afectat per:

Esmena de l'edicte d'aprovació definitiva del 3 de setembre de 2002

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 15 de juny de 2004

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 19 de febrer de 2008

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 16 de desembre de 2014

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

 Textos oficials de l'aprovació dels Estatuts i les posteriors correccions i modificacions

 Text refós dels Estatuts amb les successives modificacions

 

Text dels Estatuts separat per títols:

1. IDENTIFICACIÓ, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC, OBJECTIUS I FINALITATS

2. ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ, COMPETÈNCIES I RÈGIM DE FUNCIONAMENT

3. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE FONS

4. RÈGIM ECONÒMIC I DEL PATRIMONI

5. RÈGIM D'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS

6. CAUSES D'EXTINCIÓ I EFECTES

7. RÈGIM JURÍDIC I DURACIÓ DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE L'ORGANISME

8. FACULTATS I TUTELA DE LA DIPUTACIÓ

9. DISPOSICIONS ADDICIONALS