1. IDENTIFICACIÓ, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC, OBJECTIUS I FINALITATS

Article 1.- Naturalesa i personalitat jurídica

 1. La Xarxa Local de Municipis Gironins, en acrònim "XALOC" és un organisme autònom local creat per la Diputació de Girona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment dels seus objectius, que són gestionar les diverses facultats que li corresponen en matèria de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de tota mena de tributs i altres ingressos de les entitats locals i d'altres administracions i ens de dret públic, així com assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l'administració local.
 2. L'organisme autònom està adscrit a l'àrea de Presidència de la Diputació de Girona.
 3. L'àmbit d'actuació de l'organisme autònom coincideix amb l'àmbit territorial en el qual la Diputació de Girona exerceix les seves competències, realitzant les activitats que constitueixen les seves finalitats.

Article 2.- Règim jurídic

 1. La Xarxa Local de Municipis Gironins "XALOC", atesa la seva condició, es regirà pels presents Estatuts, pel Reglament orgànic de la Diputació de Girona i per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, així com també per la legislació de règim local, i, particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 20/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya; el RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; i altres disposicions concordants i de desenvolupament en matèria de règim local.
 2. Així mateix, XALOC es regirà pel seu Reglament orgànic i funcional i per l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Girona.
 3. Altrament, en l'actuació de l'organisme resultaran d'aplicació la Llei General Tributària, els Reglaments d'aplicació i la Llei General Pressupostària.

Article 3.- Domicili

L'organisme autònom tindrà el seu domicili a la ciutat de Girona, Pujada Sant Martí, 4 i 5. No obstant això, l'organisme podrà acordar el trasllat del domicili social, així com l'establiment de les delegacions, oficines, centres o dependències necessàries per a l'exercici de les seves funcions.

Article 4.- Capacitat jurídica

 1. Per al compliment de les seves finalitats i en l'àmbit de les seves competències, la Xarxa Local de Municipis Gironins, d'acord amb l'ordenament jurídic, tindrà plena capacitat jurídica per adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les accions previstes en les lleis.
 2. L'exercici d'aquesta capacitat estarà delimitada pels presents Estatuts i per les disposicions aprovades i les resolucions dictades per la Corporació.
 3. Per a l'exercici de les seves competències, XALOC té reconegudes la potestat sancionadora, de programació i planificació i les prerrogatives de presumpció de legitimitat i d'executivitat dels seus actes, d'inembargabilitat dels seus béns i de prelació i preferència dels seus crèdits en els termes previstos a les lleis.

Article 5.- Competències i finalitats

Les competències i finalitats de la Xarxa Local de Municipis Gironins són:

 1. Formar i mantenir els padrons de tributs municipals, amb l'abast i les condicions que es convinguin.
 2. Practicar les liquidacions per a determinar els deutes tributaris i altres actes de gestió que hagin estat delegats en l'organisme.
 3. Recaptar tota mena de tributs i altres ingressos de les entitats locals i altres ens de dret públic de la demarcació de Girona.
 4. Realitzar tasques d'inspecció dels tributs locals, en règim de delegació de funcions, o de col.laboració interadministrativa
 5. Assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l'administració local i en matèries tals com organització, suport jurídic, econòmic-comptable i de recursos humans
 6. Col.laborar en el procés de modernització de les administracions locals i millorar la qualificació empleats públics mitjançant l'organització de cursos de formació i jornades sobre novetats legislatives i d'altres d'interès municipal.
 7. Exercir les accions administratives i judicials en defensa i representació de l'organisme autònom, i de les entitats locals en aquelles matèries respecte de les quals hagin delegat la seva gestió en l'organisme.
 8. Oferir suport tècnic als ens locals mitjançant la implantació, manteniment i actualització d'un Sistema d'Informació Territorial que aprofiti i gestioni les bases cartogràfiques i la tecnologia utilitzada en la gestió tributària cadastral.
 9. Col.laborar amb altres Administracions públiques de diferents àmbits territorials en la consecució d'una millor i més eficaç prestació dels serveis respectius en matèria tributària, recaptatòria i cadastral
 10. Prestar qualsevol altra activitat o servei connex, derivat o necessari per a la millor efectivitat dels anteriors
 11. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic d'altres administracions, en virtut de les diverses formes d'actuació i relació entre administracions públiques.