2. ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ, COMPETÈNCIES I RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Article 6.- Òrgans de govern i d'administració

El govern, l'administració i la representació de l'organisme està a càrrec dels òrgans següents:

 1. el Consell Rector
 2. la Presidència
 3. la Vicepresidència o Vicepresidències
 4. la Gerència

Secció primera: EL CONSELL RECTOR

Article 7.- Concepte

El Consell Rector és l'òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l'alta orientació i fixació de les grans línies d'actuació de la Xarxa.

Article 8.- Composició

El Consell Rector tindrà la composició següent:

 • Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Girona o diputat o diputada en qui hagi delegat.
 • Vocals, designats pel Ple de la Diputació de Girona en nombre mínim de vuit i màxim de dotze, al menys la meitat dels quals han de ser diputats de la Diputació de Girona

Article 9.- Competències

Correspon al Consell Rector:

 1. Aprovar el programa d'actuació
 2. Aprovar la memòria de la gestió feta durant l'any
 3. Proposar l'aprovació dels pressupostos i les seves modificacions, d'acord amb les respectives Bases d'Execució del Pressupost de la Diputació de Girona.
 4. Proposar l'aprovació dels Comptes generals i Inventari de béns
 5. Proposar l'aprovació de la modificació d'Estatuts
 6. Aprovar la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta del President.
 7. Aprovar els criteris de distribució dels complements de productivitat i incentius al personal a proposta del President
 8. Aprovar els convenis col.lectius i els acords marc.
 9. Proposar l'aprovació de la modificació del Reglament orgànic i funcional i de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic locals, la gestió dels quals s'hagi delegat a la Diputació de Girona.
 10. Proposar l'aprovació de les taxes que, si escau, hagi de percebre XALOC
 11. Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l'organisme.
 12. Declarar la nul.litat dels actes dictats pels òrgans de XALOC quan concorrin els motius previstos a l'article 217 de la Llei General Tributària.
 13. Declarar la lesivitat per a l'interès públic dels actes dictats pels òrgans de XALOC en els supòsits previstos a l'article 218 de la Llei General Tributària.
 14. Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies de l'organisme autònom, la Llei 7/1985 atribueixi al ple de l'entitat local amb el caràcter de delegable i no hagin estat reservades al Ple de la Diputació de Girona o assignades a un altre òrgan.
 15. Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent el Consell Rector per a la seva contractació
 16. Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades, i l'autorització i la disposició de despeses que se'n derivin, incloses les plurianuals.
 17. Aprovar convenis de col·laboració amb altres organismes tributaris, que pertanyin a Administracions públiques d'àmbits territorials diferents
 18. Aprovar la concertació d'operacions de crèdit i de tresoreria

Article 10.- Quòrum d'assistència a les sessions

 1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions del Consell Rector serà d'un terç del nombre total dels seus membres, que mai no podrà ser inferior a tres persones.
 2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres; aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.
 3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència de les persones que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que d'acord amb les previsions d'aquests Estatuts els substitueixin.
 4. En el cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés la sessió, podrà tenir lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat inclosos en l'ordre del dia.
 5. De concórrer les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior, quedaran acreditades les raons d'urgència per tal que la Presidència de la Diputació, si així ho considera oportú, exerceixi les competències del Consell Rector, al qual se'n donarà compte, en la sessió següent que celebri, a l'efecte de ratificació.

Article 11.- Funcionament de les sessions

 1. El Consell Rector es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre en sessió ordinària.
 2. El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a petició d'una tercera part dels membres.
 3. La fixació de les dates de les sessions correspondrà a la Presidència, que mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries.
 4. A les sessions dels òrgans col.legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que exerceixin els càrrecs de secretari i interventor o funcionaris en qui hagin delegat, així com la persona titular de la gerència de l'organisme. A criteri de la Presidència, podran ser convocats altres responsables de l'organisme o persones alienes que informaran o assessoraran a l'òrgan col.legiat sobre els assumptes per als quals es requereixi la seva presència.
 5. En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions establertes per la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col.legiats.

Article 12.- Adopció d'acords pels òrgans de govern

 1. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent com a tal la que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra.
 2. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació, i si se'n torna a produir decidirà la Presidència amb el seu vot de qualitat.
 3. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l'òrgan també podran abstenir-se de votar.

Secció segona: LA PRESIDÈNCIA

Article 13.- Concepte

 1. La Presidència, que recau en la persona titular de la Presidència de la Diputació de Girona, és l'òrgan que ostenta la màxima representació de XALOC, i en dirigeix el govern i l'administració.
 2. En el cas que ho consideri oportú, la Presidència de la Diputació podrà delegar les funcions en un vocal o vocals del Consell Rector. La Presidència delegada de l'organisme exercirà les funcions atribuïdes en els presents Estatuts, llevat que en el decret de delegació s'estableixi altra cosa.

Article 14 .- Competències

Correspon a la Presidència:

 1. Representar la Xarxa en els actes que ho requereixin i subscriure, en la qualitat esmentada, qualsevol tipus de documents que sigui necessari per dur a terme les seves finalitats
 2. Formar l'ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels òrgans col.legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat
 3. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació dintre dels límits quantitatius determinat per la legislació vigent.
 4. Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent la Presidència per a la seva contractació
 5. Exercir a tots els efectes la direcció superior de personal
 6. Nomenar els funcionaris de carrera de l'organisme i contractar al personal laboral
 7. Nomenar al personal interí i contractar al personal laboral temporal
 8. Aprovar l'oferta pública d'ocupació, les bases de selecció de personal i les bases de provisió de llocs de treball
 9. Resoldre les convocatòries per a la provisió dels llocs de treball de l'organisme, i nomenar i remoure les persones que ocupin càrrecs de comandament
 10. Efectuar l'assignació individualitzada de complements de productivitat i incentius al personal
 11. Resoldre els supòsits d'excedència o altres situacions previstes en la legislació vigent o elevar les actuacions a l'òrgan competent de la Diputació de Girona en el cas de personal funcionari d'aquesta
 12. Aprovar les modificacions pressupostàries, quan aquestes no siguin competència de la Diputació de Girona, segons les bases d'execució del pressupost
 13. Retre els estats de comptes de l'organisme
 14. Exercitar tot tipus d'accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos de l'organisme davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció
 15. Elevar al Ple de la Diputació la proposta d'acceptació dels acords de delegació adoptats pels ajuntaments, dels quals posteriorment es donarà compte al Consell Rector
 16. Aprovar les despeses no atribuïdes a altres òrgans
 17. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies de l'organisme autònom, la Llei 7/1985 atribueixi a la presidència de l'entitat local amb el caràcter de delegables i no hagi estat reservada a la Presidència de la Diputació o assignada a un altre òrgan
 18. Elaborar l'avantprojecte del pressupost de l'organisme.

Secció tercera: LA VICEPRESIDÈNCIA O VICEPRESIDÈNCIES.

Article 15.- Concepte i nomenament

 1. La Vicepresidència o Vicepresidències és l'òrgan de govern que, en el seu ordre, substituiran la Presidència i n'assumiran les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia del seu titular.
 2. La Presidència de la Diputació nomenarà la persona o les persones que hagin d'ocupar la Vicepresidència o les Vicepresidències d'entre els vocals del Consell Rector.

Article 16.- Exercici de funcions delegades per la Presidència

A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència o Vicepresidències exerciran les funcions que li deleguin la Presidència de la Diputació.

Secció quarta: LA GERÈNCIA.

Article 17.- Concepte

La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la gestió econòmica administrativa de la Xarxa Local de Municipis Gironins. La persona titular serà nomenada per la Presidència de la Diputació entre persones que tinguin la condició de funcionari o funcionària de carrera amb titulació superior. Del seu nomenament se'n donarà compte al Consell Rector i al Ple de la Diputació.

Article 18.- Competències i funcions

Correspon a la Gerència:

 1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment
 2. Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de XALOC de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius i de gestió
 3. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de plantilla i la relació i la classificació de llocs de treball
 4. Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l'organisme, formular propostes a la Presidència i exercir el control del personal
 5. En matèria de personal, exercir les competències següents:
  1. Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament
  2. Adscriure el personal als diferents llocs previstos a les relacions de lloc de treball, tant si suposa mobilitat funcional com geogràfica, i d'acord amb les normes de provisió de llocs aprovades
  3. Autoritzar l'assistència a cursos, congressos i altres convocatòries, per formar i perfeccionar tot el personal de l'organisme autònom
  4. Autoritzar el pla anual de vacances
  5. Autoritzar la realització d'hores extraordinàries de tot el personal de l'organisme autònom
  6. Aquelles altres atribucions no assignades a altres òrgans
 6. En matèria de gestió d'ingressos de dret públic, exercir les competències següents:
  1. Dictar els actes administratius que amb relació a l'exercici de funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic li corresponguin, segons el Reglament orgànic i funcional de l'organisme
  2. Autoritzar les transferències de fons des dels comptes de XALOC a les entitats delegants per l'import que els correspongui
  3. Autoritzar i donar conformitat, si escau, als informes i als comunicats dirigits als ajuntaments i altres entitats, els ingressos de dret públic dels quals gestiona l'organisme
 7. Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments
 8. Obrir i cancel.lar tota mena de comptes corrents
 9. En matèria de despeses, l'autorització de les següents:
  1. Les d'assistència, locomoció i dietes que puguin acreditar-se per part del personal
  2. Qualsevol altra prèvia delegació del President.
 10. En matèria de contractació: aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar contractes menors d'obres, serveis, subministres o qualsevol altre tipus de contracte establert a la legislació vigent
 11. Elaborar i elevar, a la consideració del Consell Rector, la memòria anual de gestió de l'organisme autònom
 12. Col.laborar amb el President en la convocatòria i fixació de l'ordre del dia de les sessions del Consell Rector
 13. Aquelles que li siguin delegades expressament pel seu president
 14. Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern

Secció cinquena
RÈGIM DE RECURSOS.

Article 19.- Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern

 1.  1.1 Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d'ingressos de dret públic locals, els interessats podran formular recurs de  reposició preceptiu davant l'òrgan que els hagi dictat.

           1.2 Contra els actes sobre aplicació i efectivitat d'altres ingressos de dret públic serà aplicable el règim d'impugnació que correspongui segons la normativa aplicable de l'ens titular del crèdit.

      2. Contra els actes i els acords relatius a les matèries no incloses al paràgraf primer, els interessats podran formular recurs d'alçada davant la Presidència de la Diputació de Girona.

      3. En els supòsits que, per raó d'urgència, la Presidència de la Diputació exerceixi competències atribuïdes a òrgans col·legiats de la XALOC, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu davant d'aquella Presidència.

          Contra l'acord de ratificació del decret de la Presidència de la Diputació de Girona, adoptat per l'òrgan col·legiat de l'organisme, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu.