3. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE FONS

Article 20.- La Secretaria

  1. Les funcions de Secretaria podran ésser exercides per funcionaris de la Diputació o de XALOC designats pel president de la Diputació a proposta dels titulars de la competència. Les persones designades actuaran com delegades dels titulars, de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent.
  2. La funció de Secretaria inclou la de fe pública i l'assessorament legal preceptiu
  3. La persona que ocupi la Secretaria durà a terme totes aquelles tasques pròpies que li atribueix la normativa vigent, així com qualsevol d'altres que li siguin atribuïdes o encarregades pel President de XALOC relacionades amb aspectes jurídics i administratius del funcionament de l'organisme.

Article 21.- La Intervenció

  1. Les funcions d'Intervenció podran ésser exercides per funcionaris de la Diputació o de XALOC designats pel president de la Diputació a proposta dels titulars de la competència. Les persones designades actuaran com delegades dels titulars, de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent.
  2. Són funcions pròpies de la Intervenció totes aquelles tasques que són necessàries per fer efectiu el control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària pròpies de l'organisme d'acord amb la normativa vigent, així com qualsevol d'altres que li siguin atribuïdes o encarregades pel President de la Xarxa relacionades amb aspectes econòmico-financers i pressupostaris del funcionament de l'organisme.