4. RÈGIM ECONÒMIC I DEL PATRIMONI

Article 22.- La Tresoreria

 1. Les funcions de Tresoreria seran exercides per un funcionari de la Diputació o de XALOC designat pel president de la Diputació de Girona.
 2. Són funcions pròpies de la Tresoreria aquelles referides al maneig i la custodia de fons de la Xarxa Local de Municipis Gironins i a la direcció dels serveis de recaptació; així com qualsevol d'altres que li siguin atribuïdes o encarregades pel President de XALOC relacionades amb la gestió recaptatòria o de tresoreria que siguin necessàries per al correcte exercici de les competències delegades en matèria d'ingressos de dret públic, de conformitat amb allò que s'estableix a la normativa vigent.

Article 23.- Disposició de fons

Les persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Intervenció i Tresoreria disposaran conjuntament dels fons de la Xarxa.

Article 24.- Règim pressupostari i comptable

XALOC queda sotmesa a les normes que s'estableixen a la legislació vigent en matèria d'hisendes locals sobre pressupost, despesa pública i comptabilitat pública.

XALOC disposarà d'un pressupost propi que s'elaborarà anualment, que contindrà l'estat d'ingressos i de despeses, amb l'estructura que determinin les disposicions vigents i que s'integrarà en el general de la Diputació.

Article 25.- Execució del pressupost, fiscalització, comptabilitat

 1. L'execució del pressupost s'efectuarà de conformitat amb les Bases d'Execució del Pressupost General de la Diputació de Girona.
 2. La fiscalització correspondrà a l'òrgan interventor de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.

Article 26.- Recursos econòmics de l'organisme autònom

Per al compliment de les seves finalitats, l'organisme comptarà amb els recursos econòmics següents:

 1. Les taxes, els preus públics i els altres ingressos que es puguin obtenir per la prestació de serveis de l'organisme
 2. Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat
 3. Les subvencions i aportacions de les entitats i organismes de caràcter oficial o particular a les finalitats de XALOC
 4. Els llegats o donacions a l'organisme que hagin estat acceptades pel Consell Rector
 5. Les aportacions de la Diputació amb càrrec als pressupostos de la Corporació
 6. Els productes de les operacions de crèdit
 7. Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal aplicable