5. RÈGIM D'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS

Article 27.- Comptes

 1. L'exercici comptable coincidirà amb l'exercici pressupostari
 2. A l'acabament de cada exercici pressupostari es formarà el Compte de l'organisme, que haurà de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
 3. El President retrà i proposarà inicialment el Compte de l'organisme a la Diputació de Girona, a efectes de la seva inclusió en el Compte general, i la posterior aprovació d'aquest.

Article 28.- Patrimoni

Constitueixen el patrimoni de la XALOC:

 1. Els béns que li adscrigui la Diputació en ús, els quals conservaran la seva qualificació jurídica original
 2. Els béns, els drets i les accions que l'organisme adquireixi per qualsevol títol legítim

Article 29.- Organització administrativa pròpia

 1. Per a atendre les funcions que té assignades, XALOC disposarà d'una oficina/sèu central i de tantes oficines territorials com requereixi la prestació dels serveis que es derivin de les diferents delegacions acceptades.
 2. Els serveis centrals s'organitzaran d'acord amb l'organigrama vigent en cada moment, i s'ubicaran al lloc assenyalat com a domicili de l'organisme a l'article 3.
 3. Les oficines territorials, situades en diferents municipis, s'organitzaran d'acord amb les necessitats derivades de la prestació del servei al conjunt de municipis.

Article 30.- Recursos humans

 1. XALOC disposarà del personal necessari per complir el seu objecte i finalitats, i el seu nombre, grups, categories professionals i funcions es determinaran en les plantilles i relacions de llocs de treball que aprovi el Consell Rector a proposta del President.
 2. El personal que presti els seus serveis a l'organisme autònom estarà format per:
  1. funcionaris propis de l'organisme autònom
  2. personal laboral contractat
  3. personal de la Diputació adscrit a l'organisme autònom
  4. personal directiu professional
 3. El personal funcionari de l'organisme restarà sotmès a les prescripcions de la legislació sobre funció pública local i als Acords i Pactes formalitzats entre la direcció de l'Organisme i la representació del personal funcionari.
  El personal laboral restarà sotmès a l'Estatut dels treballadors, al conveni col.lectiu i a la resta de normativa legal vigent.
 4. La contractació com a personal laboral o el nomenament com a personal funcionari no conferirà als empleats la condició de treballadors o funcionaris de la Diputació de Girona, atesa la naturalesa jurídica de l'organisme autònom i de la relació contractual o funcionarial que se'n deriva.
 5. Els funcionaris de la Diputació que prestin serveis a l'Organisme mantindran la situació de servei actiu a la Diputació i s'integraran en la plantilla i la relació de llocs de treball de l'organisme a tots els efectes, causant baixa en la plantilla i la relació de llocs de treball de procedència. Aquest personal es reintegrarà a la plantilla de la Diputació per qualsevol dels sistemes de provisió de llocs de treball.

Article 31.- Selecció de personal.

La plantilla de XALOC respondrà en tot cas als principis de racionalitat, economia i eficiència.

La selecció de personal funcionari i laboral de l'organisme es farà d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

Article 32.- Subrogació en cas d'extinció.

 1. En cas d'extinció de la XALOC, el personal funcionari, tant el propi com l'adscrit de la Diputació, tindrà dret a ocupar un lloc de treball a la Diputació igual o similar al que ocupava a XALOC amb respecte de les seves condicions econòmiques i socials.
 2. Pel que fa al personal laboral, la Diputació de Girona se subrogarà en la posició contractual de XALOC respecte el personal adscrit per la Diputació; en el cas de contractes laborals subscrits per XALOC, la Diputació únicament s'hi subrogarà si continua realitzant la mateixa activitat que l'organisme autònom, mitjançant alguna de les modalitats de gestió dels serveis públics que preveu l'article 85 de la Llei 7/1985.