6. CAUSES D'EXTINCIÓ I EFECTES

Article 33. - Causes d'extinció

L'organisme tindrà una durada indefinida, determinada pel compliment de les finalitats recollides en els presents Estatuts i podrà extingir-se en qualsevol moment per algunes de les causes següents:

  1. Per acord del Ple de la Diputació de Girona, que podrà modificar la forma de gestió del servei quan ho cregui convenient, d'acord amb el procediment legalment establert
  2. Per la impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu
  3. Per qualsevol altra circumstància legal

Article 34. - Efectes de l'extinció

  1. L'acord d' extinció de l'organisme autònom haurà de contenir els criteris de liquidació.
  2. En extingir-se l'organisme, la Diputació el succeirà universalment i el seu patrimoni revertirà a la Diputació de Girona.
  3. Pel que fa al personal laboral i funcionari de l'organisme, s'estarà al que disposa l'article 32 dels Estatuts.