7. RÈGIM JURÍDIC I DURACIÓ DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE L'ORGANISME

Article 35.- Règim jurídic

En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions contingudes en la normativa de règim local.

Article 36.- Duració del mandat dels òrgans de govern.

La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions locals. No obstant això, aquells continuaran en les seves funcions sols per a l'administració ordinària fins a la renovació dels membres.

Les previsions anteriors no seran d'aplicació a la Gerència, l'exercici de la qual seguirà les determinacions pròpies de la relació estatutària que la vincula amb l'organisme.