8. FACULTATS I TUTELA DE LA DIPUTACIÓ

Article 37.- Tutela i coordinació.

  1. La Diputació de Girona exercirà la funció tutelar de l'organisme autònom mitjançant els seus òrgans competents.
  2. Les facultats tutelars afectaran tots aquells actes que requereixin l'aprovació del Ple de la Diputació, enumerats en aquests Estatuts, i els que estableixi la legislació de Règim Local.
  3. El president de la Diputació podrà suspendre els acords de l'organisme quan constitueixin una infracció manifesta de les lleis o per qualsevol altra causa que atempti greument contra els interessos de la Diputació.
  4. En aplicació del principi de coordinació i, a efectes d'assegurar la necessària unitat de criteris entre tots els ens descentralitzats, així com per eficàcia processal, el Ple establirà tots aquells acords que consideri oportuns en base a harmonitzar l'actuació administrativa de l'organisme.