9. DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera. Modificació ex lege

  1. Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als organismes autònoms locals catalans s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.
  2. En cas de verificar-se aquesta revisió, s'autoritza la Presidència de la Diputació per introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o els aclariments pertinents.
  3. Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als organismes autònoms locals catalans no necessitaran de l'expressa publicació per part de la Diputació de Girona.

Disposició addicional segona. Col·laboració amb els Consells Comarcals

La Xarxa Local de Municipis Gironins, tot reconeixent la tasca que realitzen els Consells Comarcals de les comarques de Girona, promourà acords de col·laboració amb aquests amb la finalitat d'oferir als ajuntaments gironins uns serveis tributaris i d'assessorament i assistència tècnica òptims, que aprofitin les experiències mútues i persegueixin l'estalvi i la sinergia en l'aplicació dels recursos respectius, utilitzant l'avantatge que suposa l'àmbit territorial de XALOC.