Ordenança reguladora del preu públic per a l'assistència a cursos, seminaris o jornades organitzats per XALOC

Aprovació inicial en sessió plenària: 20/11/2007

 

Entrada en vigor: 19/02/2008

 

Publicació: BOP 34 (18/02/2008)

 

Afectat per:

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 17 d'abril de 2012

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

  Textos oficials de l'ordenança inicial i de la posterior modificació

  Text consolidat vigent. Inclou la modificació

 

El text consolidat presenta, en un únic redactat, l'ordenança amb les seves posteriors modificacions i correccions per facilitar-ne la lectura i comprensió.

Advertim que, en cas que el text consolidat no coincideixi amb les modificacions i correccions dels textos publicats, prevalen els textos oficials publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona.