1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte i fins

La Diputació de Girona ha creat un Organisme Autònom denominat Xarxa Local de Tributs (en endavant XALOC ) a l'objecte de gestionar, de forma descentralitzada, les diverses facultats que li corresponen o puguin correspondre en matèria de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de tot tipus d'ingressos susceptibles de ser executats per via de constrenyiment.

Article 2.- Marc legal

En exercici de les potestats d'autoorganització, competències atribuïdes, prestació de serveis i les diverses formes d'actuació i relació entre Administracions Públiques i els seus Ens dependents, ja es tracti d'actuacions de delegació de funcions, col·laboració, cooperació, encàrrec de gestió i resta d'instruments habilitats a aquests fins, la Diputació de Girona dicta mitjançant aquest reglament l'articulat regulador dels aspectes orgànics, funcionals i de gestió de XALOC, de conformitat amb la normativa aplicable de règim local i hisendes locals.

Article 3.- Àmbit territorial

La jurisdicció de XALOC en l'exercici de competències delegades s'estén al territori en el qual la Diputació de Girona exercita les seves competències, realitzant les activitats que constitueixen el seu objecte estatutari.

Article 4.- Facultats d'interpretació

Les facultats d'interpretació dels preceptes continguts en aquest Reglament corresponen al Ple de la Diputació. A aquests efectes, el Consell Rector de XALOC plantejarà les incidències que es considerin justificades i es documentin degudament a fi d'adoptar la decisió que procedeixi. En ambdós supòsits s'emet informe previ per la Secretaria General, la Intervenció o la Tresoreria, en funció dels preceptes objecte d'interpretació i funcions públiques reservades.