2. RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL

CAPÍTOL I ÒRGANS DE GOVERN

Article 5.- Òrgans de Govern

Són òrgans de govern de XALOC, el Consell Rector, el President i el Vicepresident. La seva composició, atribucions i règim jurídic són els que contenen el títol segon dels Estatuts de XALOC.

CAPÍTOL II ÒRGANS D'ADMINISTRACIÓ

Article 6.- Del Gerent de l' Organisme

  1. La gestió econòmica, coordinació i administració de XALOC queda encomanada al Gerent.
  2. Al Gerent li correspon exercitar les funcions que se li assignen estatutàriament i, en general, totes aquelles que són pròpies d'una direcció gerencial, coordinar i supervisar els serveis que presta XALOC, excepte aquelles expressament reservades estatutàriament a favor d'altres òrgans de l'organisme autònom.
  3. El càrrec de Gerent és de caràcter eventual, i correspon el seu nomenament al President de la Diputació entre persones que tinguin la condició de funcionari o funcionària de carrera amb titulació superior. Del seu nomenament se'n donarà compte al Consell Rector i al Ple de la Diputació.
  4. La substitució del Gerent en els supòsits d'absència, vacances, malaltia, llicència o per qualsevol altra causa de naturalesa anàloga, es realitzarà pel Director de l'Àrea d'Administració i Organització

CAPÍTOL III FUNCIONS I ORGANITZACIÓ

Article 7.- Funcions encomanades a XALOC

  1. Les funcions de XALOC s'enquadren en tres grups:
    • Gestió i recaptació d'ingressos de dret públic,
    • Assistència a les Corporacions Locals o als seu ens dependents,
    • Serveis Generals.
  2. De forma merament enunciativa i no limitativa , correspondrà a cada grup de funcions de la Xarxa Local de Tributs, per al correcte compliment dels fins encomanats estatutàriament, l'exercici de les comeses següents:
    1. GESTIÓ I RECAPTACIÓ D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
      1. Actuacions de liquidació
        S'inclouen en aquest apartat les següents:
        • Manteniment i elaboració de padrons i llistes de cobrament d'ingressos de dret públic de cobrament periòdic.
        • Establiment i control dels períodes de cobrament i les seves modificacions.
        • Pràctica de les liquidacions per ingressos directes que corresponguin.
        • Emissió de documents de cobrament i pagarés.
        • Pràctica de les notificacions reglamentàries.
        • Concessió i denegació de beneficis fiscals.
        • Resolució de recursos contra actes de gestió d'ingressos de dret públic.
        • Tramitació i resolució contra actes de gestió d'ingressos indeguts.
        • Qualsevol altres actuacions de col·laboració en la liquidació d'ingressos de dret públic que acordi el Consell Rector o que provinguin de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques amb competències en la matèria.
      2. Actuacions d'inspecció i comprovació
        S'inclouen en aquest apartat les següents:
        • Elaboració i coordinació dels plans d'inspecció.
        • Realització d'actuacions de comprovació i investigació, en els termes que preveu el Reglament general de la inspecció de tributs.
        • Tramitació dels expedients sancionadors incoats en l'exercici de les funcions pròpies en matèria tributària i pràctica de les liquidacions en el cas que sigui procedent.
        • Comprovació de les obligacions de pagament dels ingressos de dret públic no tributaris.
        • Qualsevol altres actuacions de col·laboració en matèria d'inspecció i comprovació que acordi el Consell Rector, o que provinguin de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques amb competències en la matèria.
      3. Actuacions de recaptació
        S'inclouen en aquest apartat les següents:
        • Gestió de cobraments en període voluntari i executiu.
        • Comprovació i correcció de valors.
        • Gestió operativa de pagaments (foment, domiciliacions, informació, actualitzacions, et.).
        • Tràmit de gestió i liquidació d'expedients executius.
        • Resolució de recursos contra actes de gestió recaptadora.
        • Sol·licitud d'informació a entitats públiques i privades sobre l'existència de béns a embargar.
        • Pràctica dels embargaments.
        • Supervisió dels expedients de subhasta i posteriors actuacions fins a la finalització de l'expedient.
        • Qualsevol altres actuacions de col·laboració en matèria de recaptació que acordi el Consell Rector o que provinguin de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques amb competències en la matèria.
      4. Actuacions de gestió cadastral
        • Gestió de les declaracions cadastrals.
        • Actualització i manteniment de dades cadastrals.
        • Cartografia cadastral.
    2. ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA A LES CORPORACIONS LOCALS O ALS SEUS ENTS DEPENDENTS
      1. Assessorament jurídic en matèria tributària
        Corresponen com a comeses pròpies de l'organisme les següents:
        • Proposta de resolució en via administrativa dels recursos presentats contra actes de l'organisme en l'exercici de les seves competències.
        • Elevació al Tresorer de les propostes de suspensió cautelar del procediment de recaptació, derivat d'accions recurribles en via administrativa o jurisdiccional.
        • Emissió d'informes en matèria d'ingressos de dret públic.
        • Divulgació dins de l'organisme de la normativa i la jurisprudència relatives als ingressos de dret públic.
        • Controlar la correcta aplicació de la normativa jurídica vigent en els procediments i les actuacions que es realitzin per al compliment de les funcions encomanades a l'organisme autònom.
        • Seguiment del compliment per tercers del deure d'informació per a la pràctica d'embargaments i de les ordres d'embargaments, així com del qualsevol altra deure d'informació previst per la normativa vigent.
      2. Assistència comptable als municipis
        Inclou:
        • Posada a disposició dels ajuntaments i ens d'ells dependents d'un programari comptable i de gestió d'actius, complet i solvent.
        • Formació personalitzada sobre el programari.
        • Serveis d'assistència telefònica per a incidències i resolucions.
        • Servei tècnic personalitzat en el suport per a la gestió comptables dels ens locals.
        • Cursos i mòduls especialitzats en comptabilitat.
    3. SERVEIS GENERALS
      1. Gestió econòmica
        Contempla les comeses següents:
        • Elaboració d'informes en matèria econòmic comptable i pressupostària, així com els documents estadístics de la gestió.
        • Comptabilització de totes les operacions de l'organisme.
        • Elaboració dels comptes de gestió de la recaptació.
        • Aplicació de la comptabilitat financera i analítica.
        • Seguiment de les relacions econòmiques amb els ajuntaments, les administracions i els ens públics (transferències, aplicacions, etc.).
        • Gestió de tots els cobraments i pagaments.
        • Control dels comptes corrents.
        • Manteniment i elaboració de propostes amb relació al pressupost de tresoreria de l'organisme autònom.
      2. Sistemes d'informació
        Contempla les comeses següents:
        • Administració de la base de dades.
        • Manteniment de les aplicacions.
        • Manteniment de l'operativitat de la xarxa de comunicacions.
        • Seguretat dels sistemes.
        • Disponibilitat del sistema.
        • Actualització i disponibilitat del software informàtic.
        • Informació i propostes de millora del sistema.
      3. Gestió de personal
        Amb relació al personal, es desenvoluparan les comeses següents:
        • Selecció i contractació i nomenament del personal laboral, i funcionari.
        • Provisió de llocs de treball, assignació de places i mobilitat.
        • Tramitació de vacances, permisos i llicències.
        • Gestió dels programes de formació del personal.
        • Gestió del fons social.
        • Control i aprovació de les indemnitzacions (dietes, quilometratge, manutenció, etc.).
        • Control de presència (absentisme i altres incidències).
        • Instrucció d'expedients informatius i disciplinaris.
      4. Contractació i Administració
        Contempla les comeses següents:
        • Elaboració i manteniment de l'inventari.
        • Registre general.
        • Arxiu general.
        • Estudi i proposta de les necessitats materials de l'organisme autònom (subministrament de mobiliari, material d'oficina, etc.).
        • Contractació d'obres, serveis i subministrament necessaris per a l'organisme.
        • Control de consums.
        • Impremta.
      5. Auditoria interna
        Contempla les comeses següents:
        • Comprovació de la justificació documental i adequació de les actuacions realitzades pel personal en la introducció de la informació en el sistema de l'organisme.
        • Control de l'aplicació de les circulars i normatives internes de l'organisme.
        • Verificació de les existències i els béns que hi hagi a les oficines.
        • Control de grau d'eficàcia i eficiència en el compliment dels objectiu.
        • Qualsevol altra actuació d'informació i control intern del funcionament de l'organisme encomanat per la direcció.
  3. Les comeses que engloben les funcions descrites i totes aquelles que les complementen, per al correcte compliment dels fins encomanats a l'organisme, seran adscrites pel Gerent als diferents llocs de treball que formen l'organigrama.
  4. El Gerent de l'organisme podrà formular a Presidència totes les propostes que consideri convenients en relació a l'organigrama, i justificarà les causes que acreditin les propostes.